Reklamační řád

při uplatnění reklamace u prodávajícího SUVEREN Group s.r.o.

 

Článek I 
Úvodní ustanovení

 

I.    Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace, postup při řešení reklamací a způsob a vykonávání záručních oprav.

II.   Tento reklamační řád je neoddělitelnou součástí obchodních podmínek prodávajícího a kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem.

III.  Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím spotřebitelem u 

prodávájícího:

Obchodní jméno:     SUVEREN Group s.r.o.

Registrace:              Krajský súd v Brně odd. s.r.o. vl. č. C 90227

Místo podnikání:      Žižkovská 1390, 69102 Velké Bílovice

IČO:                          04492331

DIČ:                          CZ04492331

IČ DPH:                     CZ04492331

e-mail:                       info@besuveren.com

tel.:                            +420720526650

 

IV.  Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží kupující projevuje souhlas s obchodními podmínkami a tímto reklamačním řádem.

V. Zboží zakoupené v prodávajícího je možné reklamovat ve 2 případech:

a) Reklamace v rámci záruční doby

b) Reklamace v množství, druhu, ceny a pod.

 


Článek II
Zodpovědnost za vady

 

I. Prodávající zodpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez závad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitkové   vlastnosti uváděné prodávajícímu, případně jakost a užitkové vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí anebo pro který se zboží obvykle používá.

II. Právní úprava zodpovědnosti prodávajícího za vady se řídí § 620 a násl. Obč. zák.

III. Prodávající zodpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cen nezodpovídá za vadu, pro kterou byla dojednaná nižší cena.

IV. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí, anebo o použité věci, zodpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců.

V. Záruční doba začíná plynout od převzetí věci kupujícím.

VI. Na žádost kupujícího je prodávající povinný poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, stačí namísto záručního listu vystavit doklad o koupi. Záruční list obsahuje označení prodávajícího (jméno a příjmení, obchodní jméno anebo název prodávajícího, jeho sídlo anebo místo podnikání), obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné na uplatnění záruky. Pokud záruční list neobsahuje všechny náležitosti nezpůsobuje to neplatnost záruky.

VII. Záručním listem je doklad o koupi - faktura, která slouží zároveň jako i dodací list.

VIII. Záruka se nevztahuje na poškození vzniknuté:

● mechanickým poškozením zboží,

● používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí,

  chemickými a mechanickými vlivy prostředí,

● neodborným zacházením anebo zanedbáním péče o zboží,

● nadměrným zaťežováním anebo používáním v rozporu se všeobecnými zásadami,

● přírodními živly anebo vyšší mocí.

 


Článek III
Uplatnění reaklamace

 

I. Kupující může uplatnit reklamaci jednou z následujících možností:

   a)  vyplněním reklamančního formuláře a jeho zasláním poštou na adresu sídla prodávájícího anebo elektronickou poštou,

   b)  sepsáním reklamace a zasláním poštou na adresu sídla prodávajícího anebo elektronickou poštou.

II. Při uplatnění reklamace kupující pošle na výše uvednou adresu spolu s vadným zbožím vyplněný reklamační formulář, daňový doklad prokazující koupi zboží a doklad o doručení (dále jen “požadované doklady”).

III. Kupující uvede v reklamačním formuláři následující údaje:

●  identifikace kupujícího,

●  číslo elektronické objednávky,

●  popis zboží, který kupující požaduje vrátit / vyměnit s uvedením kódu, barvy, velikosti,

    množství a ceny,

●  název a číslo bankovního účtu kupujícího a kód banky,

●  datum a podpis kupujícího.

IV. Pokud kupující nedoručí spolu se zbožím, které si přeje reklamovat i požadované doklady, prodávající vyzve kupujícího, aby dodatečně doručil požadované doklady.

V. Pokud s požadovanými doklady není přiložené zboží, které je předmětem reklamace, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti a má se za to, že kupující nemá v úmyslu zboží reklamovat.

VI. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané na dobírku.

VII. Při zpětném zasílání je zboží potřeba zabalit tak, aby se předešlo jeho poškození Poškození zboží při přepravě může mít za následek neuznání reklamace.

 


Článek IV
Nároky z uplatněné reklamace

 


I. Prodávající zodpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Kupující má právo uplatnit si nároky za vady zboží během trvání záruční doby.

II. Pokud se jedná o vadu, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující můžu namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, anebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží anebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za věc bez vady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

III. Pokud se jedná o vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, pokud jde sice o odstranitelné vady, ale kupující nemůže pro opakované vyskytování se vady po opravě anebo kvůli většímu počtu vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a)  na odstranění vady dodáním chybějící věci,

b)  na odstranění vady opravou,

c)  na přiměřenou slevu z ceny, nebo

d)  odstoupit od smlouvy.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

2.  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

  a) na odstranění vady,
  b) na přiměřenou slevu z ceny.

3.  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

4.  Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva odpovídající nepodstatnému porušení smlouvy.

5.  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, nemůže-li předmět plnění vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

a.  došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady předmětu plnění,
b.  použil-li kupující předmět plnění ještě před objevením vady,
c.  nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení předmětu plnění v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím.

6. Neoznámí-li kupující vadu předmětu plnění včas, soud mu práva z vadného plnění nepřizná.

7. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním chybějící věci.

 

Článek V
Vyřízení reklamace

 


I. Pokud je reklamace uplatněná prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinný potvrzení o přijetí (uplatnění) reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

II. Prodávající je povinný určit způsob vyřízení reklamace ihned, u složitých případů nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku anebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech je možné reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit anebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

III. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců po nákupu, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinný poskytnout spotřebiteli kopii odborného posudku, odůvodňující zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dní ode dne vyřízení reklamace. Tímto není dotyčná povinnost prodávajícího podle odstavce 9.

IV. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od nákupu a prodávající ji zamítnul, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinná v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel poslat výrobek na odborný posouzení. Pokud je výrobek zaslaný na odborné posouzení určené osobě, náklady na odborné posouzení, jako i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady snáší prodávající bez ohledau na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením proukáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během vyřizování odborného posudku záruční doba neplyne. Prodávající je povinný spotřebiteli uhradit do 14 dní ode dne znovu uplatněné reklamace všechny náklady vynaložené na odborné posouzení, jako i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci není možné zamítnout.

V. Doba od uplatnění práva ze zodpovědnosti za vady až do doby ukončení reklamačního řízení se do záruční doby nepočítá. V případě výměny věci za novou, začíná plynout nová záruční doba od jejího převzetí.

VI. Prodávající je povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

VII. Kupující má právo na úhradu nákladů (zejména poštovného), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv ze zodpovědnosti za vady a byly vynaložené skutečně a účelně.

 


Článek VI
Závěrená ustanovení

 


I. Tento reklamační řád je vypracovaný advokátní kanceláří Lanikova Group, s.r.o. pro provozovatele internetového obchodu www.besuveren.com, přimemž je chráněný ve smyslu zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon ve znění pozdějších právních předpisů. Bez souhlasu autora je zakázáno toto autorské dílo jakýmkoliv způsobem použít a to zejména, ne však výlučně, kopírovat, zveřejňovat, měnit, upravovat, rozšiřovat a jinak zneužívat.

II. Tento reklamační řád nabývá platnost a účinnost dnem 1.5.2018

 

###message