Obchodní podmínky

internetového obchodu www.besuveren.com

 

Článek I
Všeobecná ustanovení


I. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavření kupní smlouvy na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, předmětem, kterým je prodej a nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.besuveren.com.

II. Tyto obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy specifikované v čl. 1 odst. 1 těchto obchodních podmínek. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněná před všeobecnými obchodními podmínkami.

III. Předmětem těchto obchodních podmínek je vymezení práv a povinností smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy a poskytnutí informací v souladu s § 3 odst. 1 zákona č.102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a jiných relevantních právních předpisů.

IV. Tyto obchodní podmínky jsou vypracované v souladu s:

● zákonem č.40/1964 S. z. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

● zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů,

● zákonem č. 102/2014 S. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

● zákonem č. 22/2003 S. z. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č.128/2002 S. z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 S. z. ve znění pozdějších právních předpisů

● zákonem č. 391/2015 S. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ve znění pozdějších právních předpisů a s jinými relevantními právními předpisy.

V. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazené na stránce internetového obchodu www.besuveren.com a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

VI. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami důkladně seznámil a jejich obsahu porozuměl.

VII. Smluvní strany se mohou ještě před uzavřením kupní smlouvy dohodnout na změně těchto obchodních podmínek, čím je zaručena rovnost smluvních stran.


Článek II
Vymezení pojmů

 

I. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu www.besuveren.com:

Obchodní jméno:     SUVEREN Group s.r.o.

Registrace:              Krajský soud v Brně, odd. s.r.o., vl. č. C 90227

Místo podnikání:      Žižkovská 1390, 69102 Velké Bílovice

IČO:                       04492331

DIČ:                       CZ04492331

IČ DPH:                  CZ04492331

e-mail:                   info@besuveren.com

tel.:                        +420720526650

 

 

II. Kupujícím je fyzická anebo právnická osoba, která nakupuje výrobky anebo využívá služby a to buď jako spotřebitel anebo podnikatel

III. Kupujícím spotřebitelem je ve smyslu § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 S. z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmetu své podnikatelské činnosti, zaměstnání anebo povolání.

IV. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.

V. Smlouvou uzavřenou na dálku je smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem dohodnutá a uzavřená výlučně prostřednictvím jednoho anebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícícho a spotřebitele zejména využitím webové adresy, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresného dopisu anebo nabídkového katalogu.

VI. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Obč. zák.”), zákona o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 S. Z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších právních předpisů, jako i jinými souvisejícími předpisy.

VII. Kupujícím podnikatelem je ve smyslu § 2 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Obch. zák.”):

● osoba zapsaná v obchodním registru,

● osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

● osoba, která podnká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,

● fyzická osoba, která vykonává zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu.

 

VIII. Orgánem dozoru je:

Slovenská obchodní inspekce (SOI) https://www.soi.sk/


Článek III
Uzavření kupní smlouvy


I. Seznam zboží na stránkách internetového obchodu www.besuveren.com je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených produktů. Dostupnost zboží je uvedená u každého produktu zvlášť, případně bude potvrzená prodávajícím na základě poptávky kupujícího.

II. Zboží nabízené prodávajícím je možné objednat prostřednictvím některého z následujících prostředků dálkové komunikace:

● webové adresy,

● elektronické pošty,

● telefonicky.


Objednávka přes e-shop 

Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu postupujete tak, že vybraný produkt umístíte do košíku kliknutím “Do košíka” ukončení nakupování kliknutím na nákupní košík se dostanete na podstránku nákupního košíka, kde po sumarizaci vybraného zboží kliknutím “další krok” zvolíte způsob dopravy a způsob platby a kliknutím na “další kork” se dostanete na stránku osobních a dodacích údajů. Následně vyplníte osobní, fakturační, příp. i dodací údaje a poznámky k objednávce a kliknutím na “další krok” se dostanete na rekapitulaci objednávky. Objednávku závazně potvrdíte kliknutím na “Objednat s povinností platby”. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku skontrolovat a případně ji opravit.

 

Objednávka e-mailem

Při nákupu prostřednictvím elektronické pošty je potřeba odeslat objednávku na info@besuveren.com. Objednávka musí obsahovat následující údaje:

● Jméno a příjmení kupujícího

● Poštovní adresu pro doručení zboží

● Telefonní číslo anebo email

● Objednávací kód zboží anebo přesný název zboží

● Počet kusů z každé položky zboží

● Datum vystavení objednávky

● Způsob úhrady za zboží

● Způsob přepravy a převzetí zboží

a v případě právnické osoby i:

● IČO a SK DIČ společnosti

● Kontaktní osobu a telefon

● Fakturační adresu (pokud je jiná než dodací adresa).

Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění všech výšše uvedených údajů.


Telefonická objednávka

Objednávku uskutečněnou telefonicky je potřeba potvrdit e-mailem.


III. Informace o jednotlivých technických krocích nevyhnutelných pro uzavření kupní smlouvy vyplývající z těchto obchodních podmínek.

IV. Objednávka uskutečněná prostřednictvím jakéhokoliv prostředku dálkové komunikace je závazná.

V. Spotřebitel odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámený s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

VI. Po přijetí závazné objednávky prodávající potvrdí uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči. Doručením potvrzení se považuje kupní smlouva za uzavřenou. Takto uzavřená smlouva je závazná, měnit anebo zrušit ji je možné jenom na základě dohody obou smluvních stran anebo ze zákonných důvodů.

VII. Potvrzení o uzavření kupní smlouvy obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, kterého prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/anebo jiných služeb, údaj o dodací lhůže zboží, název a údaj o místě, kam má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím

VIII. Kupující má právo závazně objednávku zrušit (stornovat) bez udání důvodu do 24 hodin od jejího zaslání. Stornovat objednávku je možné prostřednictvím e-mailu anebo telefonicky. Zrušení objednávky potvrdí prodávající telefonicky anebo e-mailem bez zbytečného odkladu.

IX. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím je prodávajícím archivovaná po dobu nejméně pěti let za účelem jejího úspěšného plnění a plnění si povinnosti prodávajícího vyplývajících mu ze zvláštních právních předpisů. Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám.


Článek IV
Práva a povinnosti smluvních stran


I. Předmětem kupní smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran.

II. Prodávající je povinný zejména:

● poskytnout spotřebiteli informace podle příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších právních předpisů a jiných relevantních právních předpisů,

● zabalit zboží na přepravu tak, aby nedošlo k jeho poškození,

● dodat spotřebiteli objednané zboží do místa určení řádně a včas,

● dodat kupujícímu nejpozději zároveň se zbožím všechny doklady potřebné na řádné převzetí a užívání zboží v souladu s relevantními právními předpisy.

 

III. Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny řádně a včas.

 

IV. Kupující je povinný zejména:

● včas převzít zboží v místě určení,

● zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti, včetně nákladů na doručení zboží, pokud se smluvní strany nedohodly, že náklady na doručení zboží snáší prodávající,

● potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem anebo podpisem ním pověřené osoby.

V. Kupující má právo na dodání zboží prodávajícím řádně a včas.


Článek V
Cena zboží anebo služby


I. Ceny jednotlivých produktů jsou na stránkách internetového obchodu www.besuveren.com aktuální a platné. Uvedené jsou bez daně z přidané hodnoty (DPH), jelikož prodávající je plátcem DPH v ČR.

II. Konečná cena je sumární cena uváděná v objednávkovém formuláři těsně před odesláním závazné objednávky. Konečná cena je uváděná včetně všech daní a poplatků (např. poštovné), které musí kupující zaplatit pro získání zboží. Tuto cenu je možné měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

III. Prodávající je vázaný svojí nabídkou, včetně ceny zboží, po celou dobu zveřejnění na zboží na webové adrese.

IV. Platné ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek a platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě.

V. Prodávající garantuje dodání zboží za cenu, která byla uvedena v internetovém obchodě v čase objednání zboží.

VI. Dokladem o prodeji včetně ceny zboží je faktura (daňový doklad), která je přiložená k zásilce, přičemž zároveň slouží jako dodací a záruční list.


Článek VI
Poštovné a balné


I. Náklady na dodání zboží ve Slovenské republice:

● Kurýrem do 2 pracovních dní od expedice

● Kurýrem do 4 pracovních dní od expedice

● Českou poštou do 2 pracovních dní od expedice za 85,99 Kč

● Osobním odběrem zdarma

● Poplatkem za dobírku k ceně poštovného 35 Kč s DPH.

II. Náklady na dodání zboží do zahraničí budou vypočítány individuálně na základě hmotnosti zboží.

III. Prodávající si balné neúčtuje.


Článek VII
Platební podmínky


I. Kupující je povinný zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladu na doručení zboží a to ve lhůtě splatnosti, nejpozději však při převzetí zboží.

II. Kupující může kupní cenu zaplatit následujícími způsoby:

Na dobírku - Cenu za objednané zboží kupující zaplatí až při jeho převzetí na poště anebo od kurýra. U tohoto způsobu platby účtujeme k ceně objednávky cenu za dobírku, která je započtená v ceně objednávky.

Platba předem bankovním převodem - Při platbě před převzetím zboží vykoná kupující úhradu až po té, co je mu potvrzená objednávka mailem. Pokud zákazník, při platbě předem bankovním převodem, neuhradí objednané zboží do 10 dní od potvrzení objednávky, prodávající má právo zrušit rezervaci zboží pro kupujícího a označit objednávku za neplatnou. Zároveň tím zaniká kupní smlouva.

Platba online platební kartou - Cenu za objednané zboží zaplatí kupující online platební kartou.

Paypal - Cenu za objednané zboží zaplatí kupující přes službu paypal.


Článek VIII
Dodací podmínky


I. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží ve lhůtě 7 pracovních dní ode dne potvrzení objednávky. Pokud není možné zboží dodat v uvedené lhůtě, dohodnou se smluvní strany na poskytnutí dodatečné lhůty na plnění. O expedování zboží bude kupující informován mailem.

II. Kupující je povinný převzít zboží v místě, které je uvedené v objednávce a potvrzení uzavření kupní smlouvy.

III. Náklady na dodání zboží závisí na vybraném způsobu dodání, přičemž přesná kalkulace nákladů na dodání se zobrazí v objednávce při volbě způsobu dodání.

IV. Kupující je povinný převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce, osobně anebo zabezpečit, aby zboží převzala jím zplnomocněná osoba.

V. Od okamžiku odevzdání zboží pro přepravu dopravci, zodpovídá za případnou škodu dopravce. Z uvedeného důvodu je potřeba, aby kupující anebo jím pověřená osoba při přebírání zboží zkontrolovala, jestli obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozený. V případě jeho poškození je potřeba přímo na místě sepsat s dopravcem záznam o zjištěných vadách způsobených během přepravy.

VI. Kupující je oprávněný odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou. O této skutečnosti je třeba sepsat s dopravcem záznam. VII. V případě, že kupující zboží převezme i navzdory evidentnímu poškození obalu, prodávající nemusí uznat případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

VIII. Po převzetí zboží je kupující povinnen si zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných nedostatcích. V případě, že kupující zjistí poškození zboží anebo jinou vadu až po jeho převzetí, je potřeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu. Neúplnou anebo poškozenou zásilku je třeba bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem na info@besuveren.com. Poškozené zboží bude okamžitě nahrazeno novým.

IX. Při převzetí zboží je kupující anebo jím pověřená osoba, povinná podepsat dodací list.

X. Kupující je v případě nedodání zboží ve lhůtě podle čl. VIII odst. 1 těchto obchodních podmínek oprávněný odstoupit od kupní smlouvy.


Článek IX
Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody za zboží


I. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím na místě dodání, které určil.

II. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve chvíli, kdy převezme zboží od prodávajícího, anebo pokud to neudělá včas, tak ve chvíli, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.


Článek X
Odstoupení od smlouvy


I. Odstoupení od smlouvy kupujícího, kterým je spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 S. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších právních předpisů.

II. Spotřebitel je oprávněný i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího od 14 dní ode dne:

● převzetí zboží

● uzavření smlouvy o poskytnutí služby

● uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči.

III. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel anebo jím určená třetí osoba s vyjímkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, anebo pokud se:

● produkty objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí produktu, který byl dodaný jako poslední.

● pokud se produkt skládá z více dílů anebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu anebo posledního kusu,

● zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného produktu.

IV. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, předmětem které je dodání zboží i před začátkem plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy.

V. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, předmětem které je

● prodej produktu zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, produktu vyrobeného na míru anebo produktu určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

VI. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě anebo v podobě zápisu na jiném trvalém nosiči. Spotřebitel může použít formulář na odstoupení od smlouvy.

VII. Právní úkon směřující k odstoupení od smlouvy je možné zaslat v listinné podobě na adresu: SUVEREN Group s.r.o., Žižkovská 1390, 69102 Velké Bílovice anebo mailem na info@besuveren.com

VIII. Lhůta na odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslané prodávajícímu nejpozději v poslední den uvedené lhůty.

IX. Spotřebitel je povinný nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět anebo ho odevzdat prodávajícímu anebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně anebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odevzdané na přepravu nejpozději v poslední den lhůty. Spotřebitel zašle zboží/odevzdá zboží osobně prodávajícímu na následující adrese: SUVEREN Group s.r.o., Žižkovská 1390, 69102 Velké Bílovice. Spotřebitel může vrátit pouze zboží, které není poškozené, zničené anebo jinak opotřebované z důvodu zacházení nad rámec potřebného na zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.

X. Prodávající je povinný bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy anebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající je povinný vrátit spotřebiteli uvedené platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtované žádné další poplatky.

XI. Smluvní strany se mohou dohodnout, že místo vrácení kupní ceny prodávající vymění vrácené zboží za jiné zboží z nabídky v odpovídající hodnotě.

XII. Při odstoupení od smlouvy, předmětem které je prodej zboží, prodávající není povinný vrátit spotřebiteli platby před tím, než je mu zboží doručeno anebo pokud spotřebitel neproukáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže navrhne, že si zboží vyzvedne osobně anebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

XIII. Prodávající není povinný uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím.

XIV. V případě odstoupení od smlouvy snáší spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu anebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží a v případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze není možné vrátit prostřednictvím pošty.

XV. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel zodpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného pro zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží. XVI. Prodávající doporučuje kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem vrácení. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení snáší kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.

XVII.  Pokud kupující nedoručí nejpozději spolu se zbožím oznámení o odstoupení od smlouvy, vyzve ho prodávající telefonicky, případně e-mailem na doplnění chybějících údajů anebo přiložení chybějících požadovaných dokladů. Pokud kupující ani v dodatečné lhůtě nepředloží oznámení o odstoupení od smlouvy anebo nedoplní chybějící údaje, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vybavování předmětného vrácení a zboží bude vrácené kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce.

XVIII.  Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.


XIX.  Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se řídí příslušnými ustanoveními Obch. zák.

 

XX. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud není schopný dodat kupujícímu zboží řádně a včas, zejména z důvodu vyprodání zásob anebo nedostupnosti zboží. O stornování objednávky bude zákazník informovaný telefonicky anebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny anebo její části, mu budou finanční prostředky vrácené ve lhůtě do 15 dní na ním určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.


Článek XI
Řešení sporů

 

I. Právní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s používáním internetového obchodu a uzavřením smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky.

II. Účastníci tohoto právního vztahu se dohodli, že v případě vzniku sporu je daná pravomoc soudem České republiky.

III. V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, je spotřebitel oprávněný obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud není spotřebitel spokojený se způsobem vyřízení reklamace anebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Žádost o nápravu je možné zaslat elektronickou poštou na e-mail info@besuveren.com, anebo poštou na adresu prodávajícího. Pokud prodávající na žádost odpověděl zamítnutím anebo na ni neodpověděl do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu některému ze subjektů alternativního řešení sporů.

IV. Podmínky alternativního řešení sporu upravuje zákon č. 391/2015 S. z. o alternativním řešení sporů.

V. Spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu na příslušný subjekt alternativního řešení sporů, kterým je osoba zapsaná v seznamu vedeném Ministerstvem vnitra ČR anebo Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

VI. Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO , provozovanou EU. Stížnost je možné podat vyplněním online formuláře na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo volby ze subjektů alternativního řešení sporů má spotřebitel.

VII. Řešení sporů některým ze subjektů alternativního řešení sporů se může domáhat jen spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání anebo povolání.

VIII. Alternativní řešení sporů se týká jen sporů vyplývajícíh ze spotřebitelských smluv uzavřených na dálku.

 

IX. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout v zákonem stanovených případech, například pokud vyčíslená hodnota sporu nepřesahuje sumu 20 eur anebo pokud podá spotřebitel návrh po uplynutí jednoho roku ode dne doručení zamítavé odpovědi prodávajícího anebo marného uplynutí 30 denní lhůty na vyjádření k žádosti.

X. Alternativní řešení sporů je v zásadě bezplatné. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele žádat poplatek za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 eur.

XI. Subjekt alternativního řešení sporů postupuje při alternativním řešení sporu tak, aby byl spor co nejrychleji vyřešený, předchází zbytečným průtahům, koná hospodárně a bez zbytečného a nepřiměřeného zatěžování stran sporu a jiných osob; pokud je možné, při komunikaci využívá zejména telefonický kontakt a elektronické prostředky.

XII. Subjekt alternativního řešení sporů ukončí alternativní řešení sporu do 90 dní ode dne jeho zahájení. Ve zvlášť složitých případech může subjekt alternativního řešení sporulhůtu podle první věty prodloužit o 30 dní a to i opakovaně. Subjekt alternativního řešení sporů je povinný o každém prodloužení lhůty podle druhé věty bezodkladně informovat strany sporu spolu s uvedením důvodu prodloužení lhůty.

XIII. Pokud mezi stranami sporu nedojde k uzavření dohody a subjekt alternativního řešení sporů na základě skutečností, které zjistí při alternativního řešení sporu, dospěje k odůvodněnému závěru, že prodávající porušil práva spotřebitele podle předpisů na ochranu práv spotřebitele, ukončí alternativní řešení sporu vydáním nezávazného odůvodněného stanoviska.


XIV. Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zveřejní na internetových stránkách nebo jiným vhodným způsobem a na požádání poskytne na trvalém nosiči dat jasné a srozumitelné informace o

a) svých kontaktních údajích včetně poštovní a e-mailové adresy,

b) tom, že je na seznamu vedeném Evropskou komisí,

c) osobách určených k provádění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a v případech jejich jmenování též o způsobu jmenování a délce mandátu,

d) svém případném členství v síti subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů usnadňující řešení  přeshraničních sporů,

e) sporech pro jejichž řešení je příslušný

f) procesních pravidlech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti stran sporu ukončit v nich účast a o důvodech, na jejichž základě může odmítnout zabývat se daným sporem,

g) jazycích, v nichž může být předložen návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ve kterých řešeních probíhá,

h) pravidlech, která se použijí jako základ pro věcné řešení sporu (například právní předpisy, zásady, kodexy chování)

i)  požadavcích, které musí strany splnit před zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a o tom, zda strany sporu mohou ukončit svoji účast v řízení,

j)  nákladech, které mohou vzniknout stranám v souvislosti s mimosoudním řešením spotřebitelského sporu, jež hradí strany, včetně pravidel pro případné hrazení nákladů na konci řešení sporu,

k) průměrné délce mimosoudního řešení spotřebitelského sporu,

l)  právním účinku výsledku mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, včetně případných sankcí za nedodržení rozhodnutí, je-li pro strany závazné,

m) případné vykonatelnosti rozhodnutí vydaného subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

XV. Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 


a) provozuje aktualizované internetové stránky, které obsahují snadno dostupné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a které umožňují podání návrhu na zahájení řešení sporu on-line, a to včetně příslušných dokladů, zveřejní na nich odkaz na internetové stránky Evropské komise týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a pokud možno na trvalém nosiči dat ve svých prostorách poskytuje seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů notifikovaných členskými státy Evropské komisi,


b) poskytuje stranám sporu na jejich žádost informace uvedené v písmenu a) na trvalém nosiči dat,

c) umožňuje výměnu informací mezi stranami sporu, a to i elektronickými prostředky,

d) řeší vnitrostátní i přeshraniční spory,

e) spolupracuje se subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z členských států Evropské unie a zemí tvořících Evropský hospodářský prostor, a to zejména při řešení přeshraničních sporů, a podílí se na pravidelné výměně osvědčených postupů týkajících se vnitrostátních i přeshraničních sporů,

f) spolupracuje s vnitrostátními orgány dozoru příslušnými pro prosazování právních předpisů na ochranu spotřebitele, zejména v oblasti vzájemné výměny informací o praxi v oblastech podnikání, na kterou si spotřebitelé opakovaně stěžují, a poskytování technických posudků a informací, pokud jsou nezbytné pro řešení jednotlivých sporů a jsou-li již k dispozici.


Článek XII
Zodpovědnost prodávajícího za vady a reklamační podmínky


I. Zodpovědnost prodávajícího za vady a podmínky uplatnění a vyřízení reklamace se řídí příslušnými ustanoveními reklamačního řádu přijatého provozovatelem a zveřejněném na internetové stránce www.besuveren.com


Článek XIII
Platnost smlouvy


I. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do řádného splnění si povinností obou smluvních stran vyplývajícíh z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou její neddělitelnou součástí.


Článek XIV
Ochrana osobních údajů


I. Informace o dotyčných osobách (kupujících) provozovatel zpracovává v souladu se zák. č.122/2013 S. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

II. Podmínky zpracování osobních údajů provozovatelem jsou specifikované na internetové stránce www.besuveren.com v sekci Ochrana osobních údajů.

 

Článek XV
Závěrečná ustanovení


I. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu www.besuveren.com v den odeslání objednávky kupujícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

II. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky, pokud si to bude vyžadovat změna obchodní politiky anebo platné legislativy.

III. Tyto obchodní podmínky jsou vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pro provozovatele internetového obchodu, přičemž jsou chráněné ve smyslu zákona 185/2015 S. z. Autorský zákon ve znění pozdějších právních předpisů. Bez souhlasu autora je zakázané toto autorské dílo jakýmkoliv způsobem použít a to zejména, ne však výhradně, kopírovat, zveřejňovat, měnit, upravovat, rozšiřovat a jinak zneužívat.

IV. Tyto obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dnem 1.5.2018

 

###message